TESLA Energy Storage Általános Üzleti Feltételek

Cikk I.
Általános rendelkezések

1.1 Ezek az általános szerződési feltételek TESLA Energy Storage a.s. (továbbiakban „ÁSZF”) 1.2. pontja szerinti feltételekkel alkalmazandók minden szerződésre (továbbiakban „Szerződés”), amelyek alapján a TESLA Energy Storage a.s. (továbbiakban „Kivitelező”) vállalja, hogy a megrendelője (továbbiakban „Megrendelő”) részére műveletet hajt végre. A művelet elvégzése alatt különböző típusú skálázható akkumulátorrendszerek létrehozását értjük (továbbiakban „Eszköz”).

1.2 Ezek az ÁSZF csak azokra a Szerződésekre vonatkoznak, amelyek kifejezetten hivatkoznak ezekre az ÁSZF-re. A Szerződés tartalma mindig a Kivitelező által elkészített és a Megrendelő által elfogadott árkalkuláció alapján kerül meghatározásra.

Cikk II.
Művelet végrehajtása

2.1 Ha a szerződő felek másképp nem állapodnak meg, a művelet akkor lesz befejezve, amikor a Kivitelező telepíti az Eszközt a rendeltetési helyen. Ha a szerződő felek másképp nem állapodnak meg, a szállítást a rendeltetési helyre a Kivitelező biztosítja.

2.2 Az adóköteles teljesítés időpontja az a nap, amikor a Megrendelő átveszi az eszközt, és aláírja az eszköz átvételi jegyzőkönyvét a megállapodott rendeltetési helyen.

2.3 A károk veszélye átszáll a Megrendelőre az Eszközökkel kapcsolatban.
a) ha a Kivitelező biztosítja az eszköz szállítását a Megrendelőhöz, a szállítóeszköz az eszközzel a megállapodott célhelyen történő átadásának dátuma
b) Ha a Megrendelő maga biztosítja az eszköz szállítását hozzá, akkor annak a napja, amikor az eszköz készen áll a Megrendelő közlekedési eszközére való felrakásra a Kivitelező gyártócsarnokában.

2.4 Az Eszköz egyedi eszköz, amelyet a Megrendelő igényei szerint gyártottak, és megfelel az ő specifikus igényeinek. Ezért az Eszköz készítése előtt a Kivitelezőnél előzetes átvétel lehetséges. A Megrendelőnek lehetősége van a Művelet végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére és az Eszköz esetleges módosításainak javaslatára. Ha a szerződő felek megállapodnak az Eszköz előzetes átvételében, az mindig a Kivitelezőnél történik. A Megrendelő köteles biztosítani elegendő számú személyzet jelenlétét az Eszköz előzetes átvételének elvégzéséhez. A Megrendelő köteles biztosítani a Kivitelező által meghatározott időben és mennyiségben a Művelettel feldolgozandó összes összetevő és anyag mintáját (hogy az Eszköz működését valós körülmények között tesztelhessék).

2.5 Az Eszköz tulajdonjoga csak akkor megy át a Megrendelőre, amikor teljes egészében kifizetik az árát.

2.6 A Kivitelező jogosult az Objednávateľtől írásos megerősítést kérni a Művelet végrehajtásának minden meghatározott szakaszáról (például, de nem kizárólagosan az előzetes ellenőrzési jegyzőkönyv, az eszköz telepítése utáni átvételi jegyzőkönyv stb.). A megerősítés formáját a Kivitelező határozza meg.

cikk III.
A munka ára

3.1 A munka ára magában foglalja az Önök által megállapított Szerződés összes kötelezettségének teljesítéséhez szükséges költségeket. Tehát ha például a Szerződés szerint az Eszköz szállításáról kell gondoskodni, az ár magában foglalja annak csomagolásának és szállításának költségeit is. A vám- és egyéb költségeket, amelyeket az Eszköz szállítása közvetlenül az adóhatár átlépése miatt kell viselni, mindig az Megrendelő fizeti.

3.2 Ha másként nem állapodtak meg, a Munka árának kiegyenlítésére vonatkozó határidő 30 nap a teljesítés napjától számítva a 2.2. pont szerint.

3.3 A Munka árához hozzáadódik az ÁFA.

3.4 A Kivitelező fenntartja magának a jogot a szerződés megkötésére irányuló árajánlatban szereplő ár módosítására, ha az árváltozás az Eszköz elkészítéséhez szükséges bemeneti anyagok árainak változásából ered, és ezen változásokat a Kivitelező nem tudja befolyásolni. Azon változásokat, amelyeket a Kivitelező nem tud befolyásolni, az Eszköz elkészítése során használt alkatrészek bemeneti árainak 5% -nál nagyobb mértékű emelkedéseként tekintjük az árajánlat elfogadásának dátumától azok tényleges megrendeléséig a Kivitelező alárendelt beszállítójától. Ebben az esetben az Eszköz összesített ára emelkedik az alkatrészek árának emelkedésével. Az alkatrészek árainak emelkedése esetén a Megrendelőt mindig azonnal értesíti a Kivitelező az árajánlat elfogadásának időpontjában érvényes alkatrészárakról és azok tényleges megrendelésének időpontjáról a Kivitelező alárendelt beszállítójától.

cikk IV.
Megrendelő együttműködése

4.1 Azokon felül az előírt kötelezettségeknek, amelyeket kifejezetten meghatároztak a Szerződésben, a Megrendelőnek kötelessége a Megbízónak minden további együttműködést biztosítani a Művelet teljesítéséhez szükséges. Ha a Megrendelő nem biztosítja a Megbízónak a szükséges együttműködést még a Megbízó írásbeli felszólítása után sem 15 napon belül, a Megbízó jogosult elállni a jelen szerződéstől. A Megrendelő jogára a Szerződést más jogszabályok által előírt egyéb esetekben elállni a Szerződést nem érinti.

4.2 Amennyiben a Kivitelező kilép a Szerződésből, a Megrendelő köteles a Kivitelezőnek kártérítést fizetni a Mű teljes vételárának 100%-ában (a vételár ÁFA nélkül értendő). A Kivitelező beleegyezésével más módon is megállapodhatnak, ha a Kivitelező nem tette ki a mű kivitelezésével kapcsolatos összes költséget, amelyeket a szerződésben megállapítottak, különösen abban az esetben, ha a Megrendelő korábban lép ki a szerződésből, mint ahogy a mű elkészült. Az egyértelműsítés érdekében a szerződő felek kijelentik, hogy mindkettőjük számára a megállapított összegű szerződéses bírságot igazságosnak és a jó erkölcsökkel és a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal összhangban állónak tekintik. A szerződő felek azonban kijelentik, hogy az eszköz az Megrendelő igényei szerint pontosan elkészített egyedi eszköz és megfelel az ő specifikus igényeinek. Ezért nincs lehetőség az eszköz továbbértékesítésére harmadik fél számára, és semmilyen más módon való felhasználásra sem. Azonban a Megrendelő abban az esetben, ha a Kivitelező kilép a Szerződésből a szerződéses bírság megfizetése után, követelheti az elkészült Eszköz egy részének átadását; az ezzel járó költségeket a Megrendelő viseli.

4.3 Munka teljesítésének határideje és más határidők, amelyeket a Kivitelező köteles betartani a munka végrehajtása során, nem hosszabbodnak meg a Megrendelő késlekedésének idejére, ami a Megrendelő köteles biztosítani a Kivitelezőnek.

Cikk V.
A hibákért való felelősség

5.1 A Kivitelező felelős az eszközök hibáiért, amelyek a Művelet végrehajtásának pillanatában vannak rajta, valamint azokért a hibákért, amelyek a garanciaidő alatt jelentkeznek (ha megállapodás szerint van). Az eszköz garanciális ideje 12 hónap, hacsak az ajánlatban másként nem szerepel.
5.2 A Megrendelő köteles írásban értesíteni a Kivitelezőt a hibákról, és köteles pontosan meghatározni a hiba körét és jellegét. A Megrendelő igényei a hibákra akkor szűnnek meg, ha a hibát a kötelező módok szerint nem jelzi be tíz napon belül azon a napon, amikor róla megfelelő szakértelemmel tudomást szerezhetett volna. A hiba írásos bejelentése esetén a jótállási időszak alatt munkaidőben 7:00 és 17:00 között a reklamáció feldolgozásának megkezdését 24 órán belül garantáljuk a következő munkanapon.

5.3 A hibajogok kielégítésének módját és határidejét a Kivitelező határozza meg úgy, hogy az a hiba jellegének megfelelően történjen, és tiszteletben tartsa az őszinte üzleti magatartás elvét.

Cikk VI.
Szellemi tulajdon

6.1 Az eszközzel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok, ideértve annak szoftveres felszerelését, terveit, vázlatát, gyártási eljárását és más olyan vagyontárgyakat, amelyek az eszköz részét képezik, és alkalmasak a szellemi tulajdonjogok tárgyává tételére (továbbiakban együttesen: „Az eszközzel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok“), az Megrendelő tulajdonát képezik.

6.2 A Megrendelő jogosult a Berendezéshez kapcsolódó Szellemi Tulajdonjogokat csak a Berendezés rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben használni. Az egyértelműség érdekében a felek kifejezetten közlik, hogy a Megrendelő nem jogosult a Berendezés replikáinak vagy bármely részének elkészítésére, nem jogosult másolatokat készíteni annak szoftveres felszereléséről, terveiről és vázlatairól, és nem szabad a Berendezést vagy annak bármely részét, szoftveres felszerelését, terveit és vázlatait harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni.

Cikk VII.
Závěrečné rendelkezések

7.1. A Szerződés és az ÁSZF rendelkezései előnyben részesülnek az Ügyfél hasonló általános szerződési feltételeivel szemben. Az 1.2 pont alapján megkötött szerződéses megállapodások előnyben részesülnek az ÁSZF-el szemben.

7.2 A szerződő fél, amely a kötelezettségeinek megszegésével kárt okoz a másik szerződő félnek, köteles azt teljes egészében megtéríteni, még akkor is, ha a megsértett kötelezettség teljesítése szerződéses büntetéssel biztosított.

7.3 Ez a szerződéstől való visszalépés kivéve azon eseteket, amelyeket a jogszabályok kifejezetten meghatároznak, nem vonatkozik sem a szerződéses bírságra, sem a bizalmas információk védelmére, sem a berendezéssel kapcsolatos szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezésekre.

7.4 A felek megállapodtak abban, hogy a Szerződés tartalma, valamint az abban megadott minden információ, amelyet egymásnak a megkötéséhez és teljesítéséhez nyújtottak, bizalmas információk.

7.5 A szerződő felek jogviszonyait Szlovákia jogrendje szabályozza, kivéve az ütköző rendelkezéseket. 7.6 A szerződő felek vitarendezési hatásköre a Szlovák Köztársaság bíróságaira tartozik.

Felügyeleti hatóság

SOI Felügyelőség

 SOI Felügyelőség székhellyel Bratislavában 

A Pozsonyi kerületért

 Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 Felügyeleti osztály

 tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

hu_HUHungarian
WordPress Cookie Bővítmény Real Cookie Banner által